Skip novinky stránek

Novinky stránek

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

Letos by oslavil Adolf Loos 150 let od svého narození. Práce tohoto významného Rakouského architekta, který několik svých významných projektů realizoval na území České republiky, se nám stane odrazovým bodem pro kreativní uvažování. Studium Loosovy práce bude inspiračním zdrojem pro vlastní uměleckou či designérskou realizaci.


Úkolem je navrhnout objekt, který bude vycházet z technologie řezání laserem. Předpokládaný materiál je ocelový plech tl. 1 mm, velikost libovolná, nicméně je doporučeno se pohybovat v rozmezí objektu do velikosti cca 250 x 250 x 250 mm.


Téma toho co budete dělat necháváme volné, nicméně bych o něm uvažoval ve dvou oblastech: může to být volný objekt nebo design. Nebojte se použít jednoduchou vtipnou věc, má to být svižný úkol, který spíše naznačí další možnosti.


Cílem je, kromě pocitu z dobře vykonané práce, se naučit se navrhnout objekt složený z plošných částí vyřezaných ( vypálených na základě digitálního výkresu). Příprava výkresu je shodná pro různé technologie, např. řezání CNC frézou, vodním paprskem, laserem atd. Výsledkem našeho cvičení by měly být tvary vypálené laserem do železného plechu, které se následně složí, či ohnou do prostorového objektu. Bylo by skvělé pokud byste dokázali vymyslet řadu vlastních inovativních technických detailů a postupů a v budoucnu je pak aplikovat je ve vlastní práci. Technologie řezání laserem je relaitvně levná a když vše dobře vymyslíte, tak i rychlá, s minimem postprodukčních úkonů. Ideální je když přivezete po řezání laserem plechy, poskládáte je (nebo naohýbáte) a je hotovo.


Výuka a procvičování 3D modelování v Inventoru

Obsahem předmětu je:
- úvod se zaměřením na software používaný v jednotlivých ateliérech
- praktická výuka 2D a 3D technických a modelovacích programů
- konverze 3D formátů pro jiný konstrukční software
- základy fotorealistické vizualizace
- návrhy grafických výstupů pro využití v praxi

Předmět umožní studentům získat teoretické i praktické zkušenosti nezbytné pro tvorbu digitálních modelů pomocí speciálních programů. Student se naučí pracovat
v dvojrozměrných i trojrozměrných počítačových programech (konstruovat složité návrhy, tvorbou ploch ze křivek, spojování ploch do objemů nebo práci ve vrstvách a spojování částí do náročných celků). Student bude mít dále možnost provádět vlastní návrhy a zpracovávat odborné práce v rámci studijních povinností. Tento předmět vychází z potřeb speciálních ateliérů KUU, slouží jako podpora tvůrčí činnosti, usnadňuje a zefektivňuje realizace. Předmět je vyučován formou praktických cvičení s důrazem na ověření znalostí a pochopení probrané látky. Jednotlivá cvičení mohou navazovat na činnost v jednotlivých ateliérech.
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi dvoj a trojrozměrného grafického modeláře specifického pro jednotlivé ateliéry KUU studijního programu Výtvarná umění.
Posluchači budou aktivně používat současné počítačové metody pro tvorbu a dokumentaci.
Předmět jim umožní realizovat a obhájit své návrhy a realizace semestrálních, klauzurních a závěrečných prací. Po zvládnutí tohoto předmětu budou studenti schopni pracovat s programy, které využívá většina firem v designérských oborech. Výhoda praktických dovedností v této oblasti je důležitým faktorem při budoucím uplatnění absolventů.


Tento prakticky zaměřený předmět seznamuje studenty se zásadami korektního zpracování digitálního videa a zvuku.
Online kurz je primárně pro studenty 1. roč. KEO, zapsat se do něj však může kdokoliv, koho by zajímal.

Průmyslový design II

Milé studentky, milí studenti!

Vzhledem k tomu, že je zcela nejasné, jak se vyvine situace v dalších týdnech a měsících, chci vás především uklidnit, že FUD udělá vše, aby byl zdárně dokončen semestr a ročník. Zdali dojde k posunu zkouškového období, nelze momentálně odhadnout, kdy se tak stane.

Pokud jde o mé předměty, zasálám vám osnovu všech přednášek a odkazy na literaturu, která je ke stažení on-line. (viz níže)

Vzhledem k zavřeným knihovnám lze knihy objednat na e-shopech.

Do doby než bude možné se sejít fyzicky, jsme vám plně k dispozici na telefonu733 127 829, na Skype (Johan Polanecký) a na mailu jpolaneck@post.cz

Předpokládám, že forma zkoušky vyjde z instrukcí dodaných vedením FUD, ale jsem připraven v rámci stávajících možností k individuálním konzultacím a formě zkoušky v podobě písemného testu.

Bude to pro nás všechny ještě dosti náročné, ale zvládneme to bez zbytečného stresu. Hlavně zůstaňte všichni zdrávi s dobré mysli.

S pozdravem

Jaroslav Johan Polanecký

 

Literatura:

Charlotte Fiell, Peter Fiell: Design 20. století. Slovart Praha 2003. ISBN 3-8228-2575-1.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.): Design v Českých zemích 1900 – 2000. Academia Praha 2016. ISBN 978-80-200-2612-5.

Zdeno Kolesár: Kapitoly z dějin designu. VŠUP Praha 2009. ISBN 978-80-86863-28-3.

Martina Pachmanová (ed.): Design: aktualita nebo věčnost? VŠUP Praha 2005. ISBN 80-86863-05-0.

Deyan Sudjic: B jako Bauhaus. Kniha Zlín 2013. ISBN 978-80-7473-322-2

 

KDT/718  Průmyslový design I          osnova
Polanecký (garant Polanecký)

 

1/ Principy průmyslového designu. Podmínky pro vznik designu obecně a vymezení jeho působnosti. Specifika užitého umění, uměleckých řemesel a jejich vliv na průmyslový design.

2/ Počátky industrializace a sériové výroby – antické, středověké a renesanční kořeny. Barokní manufaktury.

3/ Technická revoluce 18. století. Průkopníci nových způsobů výroby. Počátky designérské profese. Wedgwood, Boulton.

4/ Provázanost architektury, výtvarného a užitého umění a industriálního prostředí. Vliv baroka, klasicismu a romantismu na design 19. století.

5/ Polovina 19. století. Eklektické vizuální tendence versus dynamický vývoj technologií v druhé fázi technické revoluce. Lisované sklo, litina, beton, nové materiály.

6/ Světová výstava v Londýně 1851. Vznik specializovaných vzdělávacích institucí pro designéry a řemeslníky (South Kensington, Uměleckoprůmyslová škola). Role sbírkových institucí uměleckoprůmyslového typu (Victoria and Albert Museum, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Dobová teoretická reflexe průmyslu a užitého umění.

7/ Formování moderních principů průmyslové výroby v 2. polovině 19. stol. Specializace výroby, podíl nekvalifikované dělnické práce. Hromadná sériová výroba a její standardizace. Nástup USA. Plynofikace, elektrifikace.

8/ Hnutí Arts and Crafts jako reakce na industriální produkci. Řemeslo versus tovární výroba. Estetické hnutí v sociálním a ekonomickém kontextu konce 19. stol.

9/ Vznik specializované profese – průmyslový designér. Christopher Dresser.

10/ Vliv mimoevropských kultur na proměnu estetických kánonů designu konce 19. stol. Japonské užité umění a tradiční architektura jako zdroj nových podnětů.

11/ Design přelomu 19. a 20. století. Vliv moderních uměleckých směrů. Secese.

12/ Průkopníci moderního designu a významní výrobci přelomu 19. a 20. stol. Důležitá role architektury.

13/ Významné sbírkové a výstavní instituce v ČR a zahraničí. Odborná literatura (dobová a současná).

 

 

 

 

KDT/719  Průmyslový design II       osnova
Polanecký (garant Polanecký)

1/ Avantgardní umělecké směry počátku 20. stol. a jejich vliv na formování moderního designu. Fauvismus, orfismus, kubismus, expresionismus, futurismus.

2/ Nové fenomény designérské praxe. Corporate identity, corporate design, pásová výroba. Peter Behrens a AEG. Henry Ford. Wiener Werkstätte. Deutscher Werkbund.

3/ Český design před 1. světovou válkou. Kubismus a Artěl na jedné straně, Kolben a Křižík na druhé straně. Styčné plochy.

4/ 1. světová válka jako důležitý mezník vývoje. Dynamický vývoj technologií, nové uspořádání světa po válce. Sociální a psychologické důsledky.

5/ Vzdělávací instituce jako důležité ohnisko vývoje meziválečného designu. Bauhaus, Halle, Uměleckoprůmyslová škola v Praze.

6/ Role průmyslových výrobců ve vývoji meziválečného designu. Thonet, Baťa, Bell, GE, Ford, ČKD. Nové technologie a výrobní postupy.

7/ Funkcionalismus a jeho vizuální východiska – abstraktní umění (suprematismus, expresionismus, konstruktivismus, neoplasticismus). Role architektury.

8/ Funkcionalismus v Českých zemích. Designéři, výrobci. Baťa, Družstevní práce, UP závody. Sutnar, Halabala, Vaněk.

9/ Moderna a Mezinárodní styl. Syntéza vlivů. Streamline. Počátky organického designu (Aalto). Konzervativní moderna a životní styl (móda, film, vznik lifestylových časopisů, komerčních katalogů apod.). Vznik designérských studií vedených flexibilními osobnostmi (Loewy, Van Doren, Dreyfus).

10/ Art deco jako vlivná alternativa funkcionalismu. Pařížská výstava  v roce 1925. Kontinuita secesních principů v meziválečné moderně. Konverze a křížení estetických kánonů. Specifika českého rondokubismu.

11/ Věda a výzkum v meziválečném období. Nové materiály a technologie. Počátek éry plastů (bakelit, ebonit, PVC, umělá vlákna atd.). Zásadní vliv přírodních a společenských věd na vývoj designu (chemie, fyzika, biologie/ergonomie, psychologie.

12/ Pragmatický design bez stylového zařazení. Běžná průmyslová produkce meziválečného období jako svědectví vysoké úrovně hmotné kultury. Předměty denní potřeby. Nové typy výrobků a počátky konzumního životního stylu (rozhlasové přijímače, fotoaparáty, gramofony).

13/ Významné vzdělávací a sbírkové instituce v ČR a zahraničí. Odborná literatura, filmy, internetové zdroje.

 

 

 

 

 


Kurz se zabývá dějinami výtvarné kultury v časovém rozmezí od raného středověku po pozdní gotiku. S ohledem na zaměření studia posluchačů FUUD se pozornost v přednáškách zaměřuje především na objasnění vzájemných souvislostí jednotlivých uměleckých oborů, včetně užitého umění, dále pak na filosofické a psychosociální aspekty jednotlivých složek výtvarné kultury.
Výtvarné umění po rozpadu Římské říše . Křesťanství a výtvarná kultura. Výtvarný projev etnik doby stěhování národů. Význam Byzance pro vznik a vývoj západoevropského umění. Cesty západoevropské architektury od doby pozdní antiky po první monumentální stavby karolinské renesance. Stěžejní díla užitého umění raného středověku. Románská výtvarná kultura jako syntéza antického dědictví, reziduí barbarského umění a ohlasů Byzance. Okruhy románského umění v západní Evropě a v Čechách.
Gotika jako projev společnosti doby vrcholného středověku. Geneze gotické architektury, specifičnosti jejích konstruktivních principů a spiritualita gotického architektonického prostoru. Proměny plastiky na cestě k volné soše. Rozvoj prostorového cítění a vyjadřování v sochařském reliéfu, v nástěnné malbě. Poklasická gotika a umění v Českých zemích v době Lucemburků,. Proto-renesanční aspekty gotického realismu a mezinárodního gotického slohu 14. století. Pozdní uvažování v raném novověku.

Dějiny GD

Milé studentky, milí studenti!

Vzhledem k tomu, že je zcela nejasné, jak se vyvine situace v dalších týdnech a měsících, chci vás především uklidnit, že FUD udělá vše, aby byl zdárně dokončen semestr a ročník. Zdali dojde k posunu zkouškového období, nelze momentálně odhadnout, kdy se tak stane.

Pokud jde o mé předměty, zasálám vám osnovu všech přednášek a odkazy na literaturu, která je ke stažení on-line. (viz níže)

Vzhledem k zavřeným knihovnám lze knihy objednat na e-shopech.

Dále zasílám své poznámky k přednáškám.

Obrazový archív se pokusím uložit na dostupné místo.

Do doby než bude možné se sejít fyzicky, jsme vám plně k dispozici na telefonu 733 127 829 a na mailu jpolaneck@post.cz

Předpokládám, že forma zkoušky vyjde z instrukcí dodaných vedením FUD, ale jsem připraven v rámci stávajících možností k individuálním konzultacím a formě zkoušky v podobě písemného testu.

Bude to pro nás všechny ještě dosti náročné, ale zvládneme to bez zbytečného stresu. Hlavně zůstaňte všichni zdrávi s dobré mysli.

S pozdravem

Jaroslav Johan Polanecký

 

E-learningová podoba kurzu Vás provede vývojem oděvu, textilu, obecných umělecko-řemeslných, uměnovědních a společenských konsekvencí daných epoch.

E-learningová podoba kurzu Vás provede vývojem fotografie a kinematografie období přelomu 19. a 20. století.


Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 II - část kurzu orientovaná na výtvarné umění, nikoli design; tedy ta vyučovaná Zdenou Kolečkovou

Vážení studenti,

výuka Malby IV, která je převážně praktická, byla na FUD přerušena 10. 3. 2020. Z tohoto dne máte poslední školní malbu. Vaše práce bude  dále samostatná. Do konce výukové části LS zbývá 7 seminářů. Žádám vás tedy o to, abyste doma samostatně vypracovali patřičný počet  malířských prací, které budete předkládat při vaší zkoušce. Práce budou mít podobný formát, jako ve škole. Téma nechám na vás. Modely, které nyní nebudete mít, můžete nahradit krajinou, pohledem na město, zátiším, autoportrétem, atd. Podle toho, co vidíte kolem sebe a co vás zajímá. Ve vaší práci myslete na - světlo, prostor, kompozici, kontrast, kresebnou nebo malířskou techniku, barvu, obsah vaší práce, v případě i na pohyb nebo rytmus, atd. 

Očekávám tedy od vás autorský obrazový cyklus studií, který přiložíte ke školním malbám. 

Kdo z vás by chtěl pracovat individuálně na jedné nebo dvou věcech, věnovat se jim delší dobu a vytvořit třeba závěsný obraz - je to možné. V případě mne kontaktujte a váš záměr bychom probrali předem. 

Zařiďte si doma malý ateliér, kde budete mít podmínky pro tuto práci. Některé obrazy se dají vytvořit i naživo venku, kde se můžete přímo konfrontovat třeba s krajinu.

Podmínky - tedy počet školních prací a domácích úkolů, zůstávají stejné. Vzhledem k situaci, bych vás rád požádal  o vypracování elektronického portfolia, v kterém budou nafoceny vaše práce včetně domácích úkolů. Ke každé práci vložte titulek s názvem a rozměrem. Portfolio posílejte na můj email.

Doufám, že se brzy uvidíme a vše zvládneme.

S pozdravem Martin Kuriš

email: kurism@seznam.cz

mob: 603 367 392

Vážení studenti,

výuka Kresby IV, která je převážně praktická, byla na FUD přerušena 10. 3. 2020. Z tohoto dne máte poslední školní kresbu. Vaše práce bude  dále samostatná. Do konce výukové části LS zbývá 7 seminářů. Žádám vás tedy o to, abyste doma samostatně vypracovali patřičný počet kresebných nebo malířských prací, které budete předkládat při vaší zkoušce. Práce budou mít podobný formát, jako ve škole. Téma nechám na vás. Modely, které nyní nebudete mít, můžete nahradit krajinou, pohledem na město, zátiším, autoportrétem, atd. Podle toho, co vidíte kolem sebe a co vás zajímá. Ve vaší práci myslete na - světlo, prostor, kompozici, kontrast, kresebnou nebo malířskou techniku, barvu, obsah vaší práce, v případě i na pohyb nebo rytmus, atd. 

Očekávám tedy od vás autorský obrazový cyklus studií, který přiložíte ke školním kresbám a malbám, Zařiďte si doma malý ateliér, kde budete mít podmínky pro tuto práci. Některé obrazy se dají vytvořit i naživo venku, kde se můžete přímo konfrontovat třeba s krajinu.

Podmínky - tedy počet školních prací a domácích úkolů, zůstávají stejné. Vzhledem k situaci, bych vás rád požádal  o vypracování elektronického portfolia, v kterém budou nafoceny vaše práce včetně domácích úkolů. Ke každé práci vložte titulek s názvem a rozměrem. Portfolio posílejte na můj email.

Doufám, že se brzy uvidíme a vše zvládneme.

S pozdravem Martin Kuriš

email: kurism@seznam.cz


Obecný charakter předmětu:
Pokračovací seminář. Zprostředkuje poznání výrazových možností a specifik grafických technik tisku z plochy a sítotisku.

Cíl předmětu:
Systematické seznámení s vyjadřovacími prostředky technik tisku z plochy a sítotisku.

Učební plán pro: 2. r., bak. st, grafické obory
Skupiny: GDI, GD II, VD
Název předmětu: Grafické techniky 4
Identifikační kód: KVP/018
Ukončení: Z

Obecný charakter předmětu:
Pokračovací seminář. Zprostředkuje poznání výrazových možností a specifik grafických technik tisku z hloubky.

Cíl předmětu:
Systematické seznámení s vyjadřovacími prostředky základní grafické techniky tisku z hloubky.

Učební plán pro: 1. r., bak. st
Skupiny: PM, SK, Textil, GDI, GD II, VD 
Název předmětu: Grafické techniky 2
Identifikační kód: KVP/016
Ukončení: Z

Kurz seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. Formou krátkých cvičení s materiálem a studiem podle modelů cvičí poznávání vlastností hmoty, prostoru, význam proporcí, tektoniky, tíže a lehkosti, barevnosti a struktury jako nástrojů výtvarného vyjádření.
V průběhu výuky se studenti zabývají studiem hlavy podle živého modelu (cvičení vztahu hmot, proporcí a směrů, charakter stavebnosti různých modelů), realizací nebo vytvořením modelu prostorového útvaru podle vlastní volby - užitkový předmět, socha, šperk, instalace a pod., včetně průvodní zprávy obsahující rozbor zadání, kresebnou (fotografickou) dokumentaci jednotlivých fází vývoje objektu, zdůvodnění použitých výtvarných nástrojů ve vztahu
k záměru a fotografickou dokumentaci definitivního díla.

Jednotlivé úkoly jsou v době přerušení výuky řešeny přes e-mailEkonomická agenda a finanční management v neziskových kulturních organizacích


Zakončení: zápočet / odevzdaná esej na zadané téma