Skip novinky stránek

Novinky stránek

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

Obsahem předmětu je:
- úvod se zaměřením na software používaný v jednotlivých ateliérech
- praktická výuka 2D a 3D technických a modelovacích programů
- konverze 3D formátů pro jiný konstrukční software
- základy fotorealistické vizualizace
- návrhy grafických výstupů pro využití v praxi

Předmět umožní studentům získat teoretické i praktické zkušenosti nezbytné pro tvorbu digitálních modelů pomocí speciálních programů. Student se naučí pracovat
v dvojrozměrných i trojrozměrných počítačových programech (konstruovat složité návrhy, tvorbou ploch ze křivek, spojování ploch do objemů nebo práci ve vrstvách a spojování částí do náročných celků). Student bude mít dále možnost provádět vlastní návrhy a zpracovávat odborné práce v rámci studijních povinností. Tento předmět vychází z potřeb speciálních ateliérů KUU, slouží jako podpora tvůrčí činnosti, usnadňuje a zefektivňuje realizace. Předmět je vyučován formou praktických cvičení s důrazem na ověření znalostí a pochopení probrané látky. Jednotlivá cvičení mohou navazovat na činnost v jednotlivých ateliérech.
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi dvoj a trojrozměrného grafického modeláře specifického pro jednotlivé ateliéry KUU studijního programu Výtvarná umění.
Posluchači budou aktivně používat současné počítačové metody pro tvorbu a dokumentaci.
Předmět jim umožní realizovat a obhájit své návrhy a realizace semestrálních, klauzurních a závěrečných prací. Po zvládnutí tohoto předmětu budou studenti schopni pracovat s programy, které využívá většina firem v designérských oborech. Výhoda praktických dovedností v této oblasti je důležitým faktorem při budoucím uplatnění absolventů.


Tento prakticky zaměřený předmět seznamuje studenty se zásadami korektního zpracování digitálního videa a zvuku.
Online kurz je primárně pro studenty 1. roč. KEO, zapsat se do něj však může kdokoliv, koho by zajímal.

Kurz Hmotná Dějiny užitého umění a řemesel II. je zaměřen na genezi hmotné kultury, zejména pak uměleckého řemesla a užitého umění. Základ tvoří tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje hmotné kultury v kontextu kulturní historie Evropy s akcentem na středoevropský prostor a vývoj uměleckohistorických stylů, osvětlit souvislosti mezi kategoriemi umění a řemesla, s přihlédnutím k dobovým uměleckým teoriím, funkce výtvarného umění, symboliky. Zvláštní důraz se klade na interdisciplinární přístup k dané problematice. Studenti získají základní přehled uměleckohistorický, jakož i historický. Studium v obou tematických okruzích je konstruováno tak, aby se jejich studijní zaměření navzájem co nejvíce prolínalo. Důraz je pak kladen na osvojení si bezpečné znalosti základních pojmů i odborné terminologie, vývojových směrů uměleckého řemesla, užitého a výtvarného umění a výtvarných technik jejich uplatnění ve vlastní umělecké či kurátorské praxi.

Renesance. Proměna interiéru, nábytek, benátské sklářství. Architektura, nástěnná malba, keramika, zlatnictví; Manýrismus s přihlédnutím k českým zemím – opětovné využití řezby při zušlechťování skla, vliv italské majoliky.

Užité umění 17. století – přechod od manýrismu po baroko.  Nábytkářství, české sklářství, fajáns; Triumf baroka 1700–1740. Proměny interiéru a nábytkářství, textilie, české řezané sklo – jeho kořeny. 

Od baroka k rokoku. Vrchol sklářství, rozvoj nových technologií v keramice – evropský porcelán; měkká kamenina;  Klasicismus – výtvarný projev v užitém umění. Ornamentika, pojetí barvy – vývoj od klasicismu k empíru.

Empír – vliv císařství a napoleonských tažení – empírový interiér a jeho ornamentika; Vývoj užitého umění a uměleckého průmyslu v 1. polovině 19. stol. - od klasicismu k druhému rokoku;  Biedermeier – „měšťanský sloh“ - romantické tendence 1. pol. 19. stol.; Historizující tendence v užitém umění 2. poloviny 19. stol.

Hnutí Art and Crafts; proměna výtvarného cítění v 4. čtvrtině 19. stol. – východiska pro secesi; Vídeňská secese a moderna; Wiener Werkstätte – Adolf Loos a jeho tvorba a postoj k secesi; Nástup české moderny a kubismus

Deutscher Werkbund (1907–1934) – vznik, cíle, činnost, hlavní osobnosti; Bauhaus (1919 –1933) – inspirace a struktura výuky – Bauhaus x De Stijl!; Meziválečná avantgarda – nové poslání architektury a urbanismu

Art deco – předpoklady vzniku, hlavní centra, výstava Paříž 1925 - české art deco – hlavní znaky a představitelé


V rámci predmetu MODERNÍ a SOUČASNÝ GRAFICKý DESIGN III-IV bakalárskeho štúdia sa okrem historiografického pohľadu na kľúčové dejiny, osobnosti a diela grafického dizajnu prvej polovice 20.storočia zaoberáme i presahmi ku  filmovej, reklamnej, plagátovej a titulkovej tvorbe, k oblastiam novodobých stratégií informačného a komunikačného dizajnu, k premenám výstavníctva v súvislosti so svetovými EXPO-zíciami a vedecko-technickým pokrokom, ku vzťahom medzi vývojom 20.storočia v oblasti voľného a užitého umenia a napokon i ku premenám umeleckého a dizajnérskeho  vzdelávania.


Anotace

Cyklus přednášek o vývoji světové a české fotografie, včetně její teoretické reflexe, zahrnující období od šedesátých let do současnosti. V návaznosti na Teorii a dějiny fotografie V, kurz sleduje provázanost fotografie spolu se soudobým výtvarným uměním, ale také módní a reportážní fotografii. Zabývá se proměnami, kterými procházela fotografie s nástupem konceptuálních uměleckých tendencí, performance, land-artu, atd., které často omezovaly roli fotografie na záznamové médium. Seznamuje posluchače s využíváním nových technologií, digitálními záznamy, počítačovou manipulací obrazem a nástupem videoartu, které přivedly fotografii na dominantní místo ve vývoji vizuálního umění posledního desetiletí.

Požadavky ke zkoušce:

Prověření znalostí v dané problematice a obrazovém materiálu prezentovaném při přednáškách formou ústní zkoušky.
Obsah zkoušky je podle SZZ v okruhu Dějiny a teorie fotografie – C/ Vývoj fotografie 1955-1990.
Ústní referát na 10-15 minut.

Rozpis referátu:

Elizabeth  - videoart druhá vlna

Tereza - Postmoderní fotografie

Dominik  - videoart první vlna

Johana  - Konceptuální fotografie

Klára - časosběrná fotografie

Rozpis výuky po zavření školy:

16. 3. Nefotografie a vizuální aktivismus

23.3. Postmoderní fotografie

30. 3. Postkonceptuální umění + příprava referátů

6. 4. Dokument a fotografie

20. 4. online REFERÁTY /pozvánku dostanete do emailu/

27. 4. online přednáška videoart + REFERÁTY

Předmět uvádí do vývoje současného designu s odkazy na jeho historický vývoj v průběhu 20. století. Důraz je kladen na současné tendence designu formou vybraných příkladových studií. Poukazuje na design s přesahy do volného umění u konceptuálního designu, na odpovědnost designéra či na historické tradice určené jak reflexí historie užitého umění, tak s poukázáním na lokální národní identitu. Kurz cílí na otevření otázek kolem současného designu, který nás každodenně obklopuje, ale současně určuje i naše estetické priority.

Požadavky pro absolvování předmětu:                                                                                                                                                  

Požadavky ke zkoušce – orientace v problematice současného designu přelomu 20. a 21. století, orintace v doporučené literatuře a rozbor vybraného tématu formou seminární práce.

V průběhu přednášek si vyberte téma, a to dle svého úsudku zpracujte. Rozpracovanosti budete prezentovat. Poté odevzdání seminární práce týden před ústní zkouškou v rozsahu tří normo stran + obrazová dokumentace, formát práce v pdf, seznam použité literatury, samostatná a rešeršní práce na dané téma v návaznosti na probírané okruhy či literaturu.

Probíraná témata v době karantény:

19. 3 Designér jako autor

26. 3 Design a objekt. Postinternet.

2. 4 Práce na referátech

9. 4 online výuka Vizuální aktivismus + referáty

16. 6 online výuka Orientační systém + referáty

23. 4 online výuka Klimatická krize a design + referáty

Rozpis referátů:

Maria - kresba jako základ výtvarných médií - Postkonceptuální kresba

Alina - Design a objekt

Martin - Vizuální aktivismus

Berta - Klimatická změna a design

Natalie - Orientační systém


Milé studentky, milí studenti,


v rámci aktuální online výuky najdete studijní materiály na našem sdíleném google disku:

https://drive.google.com/drive/folders/1iwDEEVDJtmszVSGg5qZIg53To_pozO3e?usp=sharing


Materiály (prezentace a texty) jsou připraveny tak, aby Vás navedly k vypracování seminární práce (zápočet).

=Jak začít plánovat projekt.pptx
=Projektovy management_pojmy_mysleni_rozpocet_techniky_S
=Anal_otazky_podklad pro tvorbu FR planu.docx

Prezentace, texty a konkrétní požadavky k získání zápočut naleznete na disku a zde v kurzu. Jsem Vám k dispozici pro průběžné konzultace nebo dotazy k seminární práci, můžete zasílat e-mailem (adela.machova@ujep.cz) či si domluvit skype rozhovor.


Tento kurs je přehledovou přednáškou pro vývoj výtvarného umění v první polovině 20. století. Zachycuje rané avantgardy do první světové války a následně rozvoj modernistických tendencí v době mezi dvěma světovými válkami.

 

1.     Rané avantgardy (fauvismus, expresionismus)

2.     Rané avantgardy (kubismus, futurismus, orfismus)

3.     České malířství 1907-1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců, generační druhové)

4.     Dadaismus, surrealismus

5.     Artificielismus a surrealismus v českém umění. Česká surrealistická skupina.

6.     Po první světové válce – Bauhaus, Ruská konstruktivistická avantgarda, De Stijl

7.     Pařížská škola, abstraktní malba

8.     Marcel Duchamp, Kurt Schwitters

9.     Lvi v kleci. Nová věcnost - umění českých Němců mezi dvěma světovými válkami.

10.  České umění a druhá světová válka, Skupina 42


Průmyslový design II

Milé studentky, milí studenti!

Vzhledem k tomu, že je zcela nejasné, jak se vyvine situace v dalších týdnech a měsících, chci vás především uklidnit, že FUD udělá vše, aby byl zdárně dokončen semestr a ročník. Zdali dojde k posunu zkouškového období, nelze momentálně odhadnout, kdy se tak stane.

Pokud jde o mé předměty, zasálám vám osnovu všech přednášek a odkazy na literaturu, která je ke stažení on-line. (viz níže)

Vzhledem k zavřeným knihovnám lze knihy objednat na e-shopech.

Do doby než bude možné se sejít fyzicky, jsme vám plně k dispozici na telefonu733 127 829, na Skype (Johan Polanecký) a na mailu jpolaneck@post.cz

Předpokládám, že forma zkoušky vyjde z instrukcí dodaných vedením FUD, ale jsem připraven v rámci stávajících možností k individuálním konzultacím a formě zkoušky v podobě písemného testu.

Bude to pro nás všechny ještě dosti náročné, ale zvládneme to bez zbytečného stresu. Hlavně zůstaňte všichni zdrávi s dobré mysli.

S pozdravem

Jaroslav Johan Polanecký

 

Literatura:

Charlotte Fiell, Peter Fiell: Design 20. století. Slovart Praha 2003. ISBN 3-8228-2575-1.

Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.): Design v Českých zemích 1900 – 2000. Academia Praha 2016. ISBN 978-80-200-2612-5.

Zdeno Kolesár: Kapitoly z dějin designu. VŠUP Praha 2009. ISBN 978-80-86863-28-3.

Martina Pachmanová (ed.): Design: aktualita nebo věčnost? VŠUP Praha 2005. ISBN 80-86863-05-0.

Deyan Sudjic: B jako Bauhaus. Kniha Zlín 2013. ISBN 978-80-7473-322-2

 

KDT/718  Průmyslový design I          osnova
Polanecký (garant Polanecký)

 

1/ Principy průmyslového designu. Podmínky pro vznik designu obecně a vymezení jeho působnosti. Specifika užitého umění, uměleckých řemesel a jejich vliv na průmyslový design.

2/ Počátky industrializace a sériové výroby – antické, středověké a renesanční kořeny. Barokní manufaktury.

3/ Technická revoluce 18. století. Průkopníci nových způsobů výroby. Počátky designérské profese. Wedgwood, Boulton.

4/ Provázanost architektury, výtvarného a užitého umění a industriálního prostředí. Vliv baroka, klasicismu a romantismu na design 19. století.

5/ Polovina 19. století. Eklektické vizuální tendence versus dynamický vývoj technologií v druhé fázi technické revoluce. Lisované sklo, litina, beton, nové materiály.

6/ Světová výstava v Londýně 1851. Vznik specializovaných vzdělávacích institucí pro designéry a řemeslníky (South Kensington, Uměleckoprůmyslová škola). Role sbírkových institucí uměleckoprůmyslového typu (Victoria and Albert Museum, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). Dobová teoretická reflexe průmyslu a užitého umění.

7/ Formování moderních principů průmyslové výroby v 2. polovině 19. stol. Specializace výroby, podíl nekvalifikované dělnické práce. Hromadná sériová výroba a její standardizace. Nástup USA. Plynofikace, elektrifikace.

8/ Hnutí Arts and Crafts jako reakce na industriální produkci. Řemeslo versus tovární výroba. Estetické hnutí v sociálním a ekonomickém kontextu konce 19. stol.

9/ Vznik specializované profese – průmyslový designér. Christopher Dresser.

10/ Vliv mimoevropských kultur na proměnu estetických kánonů designu konce 19. stol. Japonské užité umění a tradiční architektura jako zdroj nových podnětů.

11/ Design přelomu 19. a 20. století. Vliv moderních uměleckých směrů. Secese.

12/ Průkopníci moderního designu a významní výrobci přelomu 19. a 20. stol. Důležitá role architektury.

13/ Významné sbírkové a výstavní instituce v ČR a zahraničí. Odborná literatura (dobová a současná).

 

 

 

 

KDT/719  Průmyslový design II       osnova
Polanecký (garant Polanecký)

1/ Avantgardní umělecké směry počátku 20. stol. a jejich vliv na formování moderního designu. Fauvismus, orfismus, kubismus, expresionismus, futurismus.

2/ Nové fenomény designérské praxe. Corporate identity, corporate design, pásová výroba. Peter Behrens a AEG. Henry Ford. Wiener Werkstätte. Deutscher Werkbund.

3/ Český design před 1. světovou válkou. Kubismus a Artěl na jedné straně, Kolben a Křižík na druhé straně. Styčné plochy.

4/ 1. světová válka jako důležitý mezník vývoje. Dynamický vývoj technologií, nové uspořádání světa po válce. Sociální a psychologické důsledky.

5/ Vzdělávací instituce jako důležité ohnisko vývoje meziválečného designu. Bauhaus, Halle, Uměleckoprůmyslová škola v Praze.

6/ Role průmyslových výrobců ve vývoji meziválečného designu. Thonet, Baťa, Bell, GE, Ford, ČKD. Nové technologie a výrobní postupy.

7/ Funkcionalismus a jeho vizuální východiska – abstraktní umění (suprematismus, expresionismus, konstruktivismus, neoplasticismus). Role architektury.

8/ Funkcionalismus v Českých zemích. Designéři, výrobci. Baťa, Družstevní práce, UP závody. Sutnar, Halabala, Vaněk.

9/ Moderna a Mezinárodní styl. Syntéza vlivů. Streamline. Počátky organického designu (Aalto). Konzervativní moderna a životní styl (móda, film, vznik lifestylových časopisů, komerčních katalogů apod.). Vznik designérských studií vedených flexibilními osobnostmi (Loewy, Van Doren, Dreyfus).

10/ Art deco jako vlivná alternativa funkcionalismu. Pařížská výstava  v roce 1925. Kontinuita secesních principů v meziválečné moderně. Konverze a křížení estetických kánonů. Specifika českého rondokubismu.

11/ Věda a výzkum v meziválečném období. Nové materiály a technologie. Počátek éry plastů (bakelit, ebonit, PVC, umělá vlákna atd.). Zásadní vliv přírodních a společenských věd na vývoj designu (chemie, fyzika, biologie/ergonomie, psychologie.

12/ Pragmatický design bez stylového zařazení. Běžná průmyslová produkce meziválečného období jako svědectví vysoké úrovně hmotné kultury. Předměty denní potřeby. Nové typy výrobků a počátky konzumního životního stylu (rozhlasové přijímače, fotoaparáty, gramofony).

13/ Významné vzdělávací a sbírkové instituce v ČR a zahraničí. Odborná literatura, filmy, internetové zdroje.

 

 

 

 

 


Kurz se zabývá dějinami výtvarné kultury v časovém rozmezí od raného středověku po pozdní gotiku. S ohledem na zaměření studia posluchačů FUUD se pozornost v přednáškách zaměřuje především na objasnění vzájemných souvislostí jednotlivých uměleckých oborů, včetně užitého umění, dále pak na filosofické a psychosociální aspekty jednotlivých složek výtvarné kultury.
Výtvarné umění po rozpadu Římské říše . Křesťanství a výtvarná kultura. Výtvarný projev etnik doby stěhování národů. Význam Byzance pro vznik a vývoj západoevropského umění. Cesty západoevropské architektury od doby pozdní antiky po první monumentální stavby karolinské renesance. Stěžejní díla užitého umění raného středověku. Románská výtvarná kultura jako syntéza antického dědictví, reziduí barbarského umění a ohlasů Byzance. Okruhy románského umění v západní Evropě a v Čechách.
Gotika jako projev společnosti doby vrcholného středověku. Geneze gotické architektury, specifičnosti jejích konstruktivních principů a spiritualita gotického architektonického prostoru. Proměny plastiky na cestě k volné soše. Rozvoj prostorového cítění a vyjadřování v sochařském reliéfu, v nástěnné malbě. Poklasická gotika a umění v Českých zemích v době Lucemburků,. Proto-renesanční aspekty gotického realismu a mezinárodního gotického slohu 14. století. Pozdní uvažování v raném novověku.

Dějiny GD

Milé studentky, milí studenti!

Vzhledem k tomu, že je zcela nejasné, jak se vyvine situace v dalších týdnech a měsících, chci vás především uklidnit, že FUD udělá vše, aby byl zdárně dokončen semestr a ročník. Zdali dojde k posunu zkouškového období, nelze momentálně odhadnout, kdy se tak stane.

Pokud jde o mé předměty, zasálám vám osnovu všech přednášek a odkazy na literaturu, která je ke stažení on-line. (viz níže)

Vzhledem k zavřeným knihovnám lze knihy objednat na e-shopech.

Dále zasílám své poznámky k přednáškám.

Obrazový archív se pokusím uložit na dostupné místo.

Do doby než bude možné se sejít fyzicky, jsme vám plně k dispozici na telefonu 733 127 829 a na mailu jpolaneck@post.cz

Předpokládám, že forma zkoušky vyjde z instrukcí dodaných vedením FUD, ale jsem připraven v rámci stávajících možností k individuálním konzultacím a formě zkoušky v podobě písemného testu.

Bude to pro nás všechny ještě dosti náročné, ale zvládneme to bez zbytečného stresu. Hlavně zůstaňte všichni zdrávi s dobré mysli.

S pozdravem

Jaroslav Johan Polanecký

 

E-learningová podoba kurzu Vás provede vývojem oděvu, textilu, obecných umělecko-řemeslných, uměnovědních a společenských konsekvencí daných epoch.

E-learningová podoba kurzu Vás provede vývojem fotografie a kinematografie období přelomu 19. a 20. století.


Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 II - část kurzu orientovaná na výtvarné umění, nikoli design; tedy ta vyučovaná Zdenou Kolečkovou

Cyklus přednášek o vývoji světové a české fotografie, včetně její teoretické reflexe, v období vymezeném lety 1918 - 1960. V návaznosti na Teorii a dějiny fotografie I, II, kurz seznamuje posluchače s historií a emancipací jak dokumentární, tak umělecké fotografie v kontextu různorodých uměleckých žánrů a kulturně politické situace. Představuje jak fotografii uměleckou v době nástupu avantgard a rozkvětu moderní kultury, fotografii ve službách totalitních režimů Evropy, tak fotografii novinářskou a reportážní. Smyslem přednášek je dobrá orientace studenta v dějinách oboru, který studují prakticky, i schopnost verbálně analyzovat formální charakter fotografického obrazu.


Kurz Dějiny umění IV. staví na interdisciplinárním přístupu. Základem kurzu je tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje výtvarného umění v širším kontextu, a to především kulturních dějin Evropy se zvláštním akcentem na poměry v českých zemích a ve střední Evropě. Tento uměleckohistorický základ je propojen s tematickým okruhem historickým, který seznamuje posluchače s dějinami, opět s akcentem na středoevropský prostor. Studenti získávají základní přehled uměleckohistorický a taktéž z části i historický a teologický. Studium v obou tematických okruzích je konstruováno tak, aby se jejich studijní zaměření navzájem co nejvíce doplňovalo a prolínalo: záměrem je podat co nejcelistvější obraz geneze výtvarného umění v kontextu kulturní historie evropské společnosti. Mimořádný akcent je kladen na osvojení si bezpečné znalosti základních pojmů i odborné terminologie, vývojových směrů výtvarného umění, analytických metod zkoumání uměleckého díla a výtvarných technik s důrazem na předpokládanou reflexi získaných znalostí ve vlastní umělecké praxi.  Součástí výuky jsou odborné exkurze do muzeí, galerií i uměleckých sbírek a návštěva architektonických památek.

1.      

1.  Barokní svět. Nástup baroku v Itálii. Architektura, malířství a sochařství na Apeninském poloostrově.

2.      Barokní svět. Nástup baroku ve Španělsku.

3.      Baroko a „Low countries“

4.      Holandská republika, trh s uměním a žánr jako téma umělecké specializace.

5.    Francie a Anglie pod vlivem barokního umění. Malířství, sochařství a grafická produkce ve stylu Ludvíka XIV, barokní architektura ve Francii. Anglické baroko v architektuře, malbě a sochařství.

6.      Fenomén českého baroku. Malba a grafická, produkce, architektura, štuk a sochařství. Vídeňská škola I. - komparativní a formalistický přístup. Základní přehled o daném tématu, znalost předních tvůrců a jejich děl v kulturně historických souvislostech. Barokní princip: interpretace zákonitostí vývoje stylu.

7.      Barokní umění na území Koruny České a habsburském soustátí v širších souvislostech.

8.   Doba rokoka. Zrození rokoka a jeho východiska. Francie a ohlas rokoka v západní Evropě. Umělecká produkce v centrální Evropě v době rokoka. Architektura, závěsná, nástěnná, nástropní malba, sochařství a štuk. 

1.  8.   

Kurz se věnuje detailnímu rozboru uměleckého díla z hlediska teoretického i praktického a ukazuje pluralitu přístupů k interpretaci umění.

 

Požadavky k absolvování kurzu:

Komparace 2 různých přístupů k dílu Adriany Šimotové (J. Valoch, J. Geržová), spolu s vlastní recepcí díla umělkyně formou psaného textu o rozsahu 3 normostran.

Texty spolu s dalšími materiály budou zde k dispozici. Konzultace textů možné na vendula.fremlova@ujep.cz, případně se můžeme domluvit na jiné formě konzultací. 


Děkuji všem, kteří se zabývali návrhem pamětní desky Jana Fridricha. Vzhledem k situaci se práce na projektu odkládá. Nadále se prosím soustřeďte na na úkoly, které jste dostali e-mailem před dvěma týdny. Individuálně Vám napíši, komu uznáme skicu pamětní desky k získání zápočtu namísto úkolu č. 2. Níže pak shrnutí požadavků pro zápočet:


KVP 055
Letní semestr 2018/2019
3. ročník

Modelování figury: 3 semináře
Návštěva sochařských sbírek v Drážďanské Albertině: 1 seminář
Bude uznáno dle docházky.

Úkol č 1.
Landart - cvičení
Vyjděte do přírody ve svém okolí (park, zahrada, les, louka....) a citlivou intervencí vytvořte situaci, která bude vyjadřovat vaší myšlenku. Situaci vyfoťte a popište. Výstupem může být fotografie s potenciálem obrazu, nebo fotografie dokumentující situaci. Situaci opatřete názvem a datem. Dále uveďte materiál a rozměry. Můžete použít veškeré legální, ekologické a vám dostupné prostředky ke svému vyjádření. Pokuste se podobný přístup najít v současném umění a uveďte autora a dílo, které s Vaším úkolem souzní.
Vytvořte a zdokumentujte  3 takové situace.

Úkol č. 2.
Malý objekt z nalezeného materiálu nebo návrh pamětní desky Jana Fridricha

Požadavky pro zápočet:
1. Všechny splněné úkoly dokumentované fotograficky v elektronické podobě řazené v pdf:
 Konzultovat můžete po emailu.

Co třeba uvézt do PDF:
Jméno, ročník, ateliér, předmět (Prostorová tvorba), kód předmětu (KVP055), semestr a datum. Dále pak fotografie jednotlivých úkolů spolu s popisem projektu.

Lada Semecká

Vážení studenti,

výuka Malby IV, která je převážně praktická, byla na FUD přerušena 10. 3. 2020. Z tohoto dne máte poslední školní malbu. Vaše práce bude  dále samostatná. Do konce výukové části LS zbývá 7 seminářů. Žádám vás tedy o to, abyste doma samostatně vypracovali patřičný počet  malířských prací, které budete předkládat při vaší zkoušce. Práce budou mít podobný formát, jako ve škole. Téma nechám na vás. Modely, které nyní nebudete mít, můžete nahradit krajinou, pohledem na město, zátiším, autoportrétem, atd. Podle toho, co vidíte kolem sebe a co vás zajímá. Ve vaší práci myslete na - světlo, prostor, kompozici, kontrast, kresebnou nebo malířskou techniku, barvu, obsah vaší práce, v případě i na pohyb nebo rytmus, atd. 

Očekávám tedy od vás autorský obrazový cyklus studií, který přiložíte ke školním malbám. 

Kdo z vás by chtěl pracovat individuálně na jedné nebo dvou věcech, věnovat se jim delší dobu a vytvořit třeba závěsný obraz - je to možné. V případě mne kontaktujte a váš záměr bychom probrali předem. 

Zařiďte si doma malý ateliér, kde budete mít podmínky pro tuto práci. Některé obrazy se dají vytvořit i naživo venku, kde se můžete přímo konfrontovat třeba s krajinu.

Podmínky - tedy počet školních prací a domácích úkolů, zůstávají stejné. Vzhledem k situaci, bych vás rád požádal  o vypracování elektronického portfolia, v kterém budou nafoceny vaše práce včetně domácích úkolů. Ke každé práci vložte titulek s názvem a rozměrem. Portfolio posílejte na můj email.

Doufám, že se brzy uvidíme a vše zvládneme.

S pozdravem Martin Kuriš

email: kurism@seznam.cz

mob: 603 367 392

Vážení studenti,

výuka Kresby IV, která je převážně praktická, byla na FUD přerušena 10. 3. 2020. Z tohoto dne máte poslední školní kresbu. Vaše práce bude  dále samostatná. Do konce výukové části LS zbývá 7 seminářů. Žádám vás tedy o to, abyste doma samostatně vypracovali patřičný počet kresebných nebo malířských prací, které budete předkládat při vaší zkoušce. Práce budou mít podobný formát, jako ve škole. Téma nechám na vás. Modely, které nyní nebudete mít, můžete nahradit krajinou, pohledem na město, zátiším, autoportrétem, atd. Podle toho, co vidíte kolem sebe a co vás zajímá. Ve vaší práci myslete na - světlo, prostor, kompozici, kontrast, kresebnou nebo malířskou techniku, barvu, obsah vaší práce, v případě i na pohyb nebo rytmus, atd. 

Očekávám tedy od vás autorský obrazový cyklus studií, který přiložíte ke školním kresbám a malbám, Zařiďte si doma malý ateliér, kde budete mít podmínky pro tuto práci. Některé obrazy se dají vytvořit i naživo venku, kde se můžete přímo konfrontovat třeba s krajinu.

Podmínky - tedy počet školních prací a domácích úkolů, zůstávají stejné. Vzhledem k situaci, bych vás rád požádal  o vypracování elektronického portfolia, v kterém budou nafoceny vaše práce včetně domácích úkolů. Ke každé práci vložte titulek s názvem a rozměrem. Portfolio posílejte na můj email.

Doufám, že se brzy uvidíme a vše zvládneme.

S pozdravem Martin Kuriš

email: kurism@seznam.cz


Obecný charakter předmětu:
Pokračovací seminář. Zprostředkuje poznání výrazových možností a specifik grafických technik tisku z plochy a sítotisku.

Cíl předmětu:
Systematické seznámení s vyjadřovacími prostředky technik tisku z plochy a sítotisku.

Učební plán pro: 2. r., bak. st, grafické obory
Skupiny: GDI, GD II, VD
Název předmětu: Grafické techniky 4
Identifikační kód: KVP/018
Ukončení: Z

Obecný charakter předmětu:
Pokračovací seminář. Zprostředkuje poznání výrazových možností a specifik grafických technik tisku z hloubky.

Cíl předmětu:
Systematické seznámení s vyjadřovacími prostředky základní grafické techniky tisku z hloubky.

Učební plán pro: 1. r., bak. st
Skupiny: PM, SK, Textil, GDI, GD II, VD 
Název předmětu: Grafické techniky 2
Identifikační kód: KVP/016
Ukončení: Z

Děkuji všem, kteří se zapojili do návrhu pamětní desky Jana Fridricha. Vzhledem k situaci je práce na projektu pozastavena. Jak se to bude vyvíjet zatím nevíme. Nadále se prosím soustřeďte na na úkoly, které jste dostali e-mailem před dvěma týdny. Individuálně Vám napíši, komu uznám skicu pamětní desky k získání zápočtu namísto úkolu č. 2. Níže pak shrnutí požadavků pro zápočet:

KVP 050
Letní semestr 2018/2019
1. Ročník, studenti PD, DI, DK
Modelování, práce s hlínou a sádrou
každý pátek od 10 00 do 14 00

19. 2.
Zátiší, vztah hmot a struktur, důraz na materiálovou odlišnost a proporce
1. 3.
Studie lebky, základ anatomie hlavy
8. 3.
Studie hlavy podle sádrového modelu, busta - vztah hlavy, krku a trupu

Od desátého března se čas ve společnosti zastavil, v přírodě nikoliv.....

Úkol č 1.
Landart - cvičení
Vyjděte do přírody ve svém okolí (park, zahrada, les, louka....) a citlivou intervencí vytvořte situaci, která bude vyjadřovat vaší myšlenku. Situaci vyfoťte a popište. Situaci opatřete názvem a datem. Dále uveďte materiál a rozměry. Můžete použít veškeré legální, ekologické a vám dostupné prostředky ke svému vyjádření. Pokuste se podobný přístup najít v současném umění a uveďte autora a dílo, které s Vaším úkolem souzní.
Vytvořte a zdokumentujte 1 až 3 takové situace (podle časové náročnosti).

Úkol č. 2.
Malý objekt z nalezeného materiálu nebo návrh pamětní desky Jana Fridricha

Požadavky pro zápočet:
1. Všechny splněné úkoly dokumentované fotograficky v elektronické podobě řazené v pdf:
Zátiší, lebka, busta, Land art projekt + 1 objekt z nalezeného materiálu nebo Návrh pamětní desky. Každý úkol zdokumentujete na jednu stranu. Nakonec vytvořte pdf, ve kterém bude na každé straně jedno dílo z celkem šesti úkolů  projektů (včetně modelování) . Konzultovat můžete po emailu.

Co třeba uvézt do PDF:
Jméno, ročník, ateliér, předmět (Prostorová tvorba), kód předmětu (KVP050), semestr a datum. Dále pak fotografie jednotlivých úkolů. První tři úkoly by měly být vyfocené minimálně ze tří úhlů pohledu.

Lada Semecká
jen pro tes t

Jedná se o státnicový předmět, proto pro zdárné absolvování předmětu je nutné zpracovat alespoň 50% úkolů zaslaných emailem, přednést online referát, zaslat seminární práci a složit ústní zkoušku.

anotace:

Hlubší orientace v současném českém výtvarném umění s přesahy k fotografii v návaznosti na světový kontext. Výklad současné české scény od 80. let 20. století po první desetiletí 21. století v diskursivních a institucionálních proměnách s důrazem na polistopadovou éru 90. let, dále na vývoj pro roce 2000 tedy nultá a desátá léta 21. století poznamenané reflexí na všude-přítomný konzum, internetové spojení, globalizaci a v posledních letech na akceleraci a klimatickou krizi. Analýza současného vizuálního umění. Náplň přednášek se soustředí na médium fotografie a jeho přesahy k ostatním vizuálním médiím. V tomto semestru se budeme hlouběji zabývat současným českým uměním po roce 2000 s přesahy do světového vývoje. 

Hodnocení na ústní zkoušku:

Ústí referát na téma seminární práce – rešeršní práce = textová a obrazová prezentace na 15 minut. Prezentace budoucí teoretické diplomové práce. Požadavky seminární práce na základě konzultací písemné zpracování zadaného tématu v rozsahu sedmi normo stran + obrazová dokumentace, seznam použité literatury, formát práce v pdf. Závěrečná ústní zkouška dle rozsahu státnicových otázek. Více zde: https://fud.ujep.cz/studium/statni-zaverecne-zkousky/

Rozpis témat výuky po uzavření školy v důsledku pandemie.

16. 3 politické umění

23. 3 YBA's

30. 3 Konceptuální a postkonceptuální umění

6. 4 Umění Blízkého východu

20. 4 téma Jak na diplomku a referáty - proběhne online - na email dostanete pozvánku

27. 4 přednáška online téma výstava Mutující médium, nefotografie a postfotografie + referáty


Jedná se o státnicový předmět, proto pro zdárné absolvování předmětu je nutné zpracovat alespoň 50% úkolů zaslaných emailem, zaslat seminární práci a složit ústní zkoušku.

anotace

Přehledný vývoj českého a světového výtvarného umění v druhé polovině 20. století až po současné tendence ve výtvarném umění. Příprava k teoretické části Státní závěrečné zkoušky.

Požadavky pro absolvování předmětu:                                                                                                        Požadavky ke zkoušce – obsah podle SZZ http://fud.ujep.cz/studium/statni-zaverecne-zkousky/

Základní orientace umělců a tendencí daného období v českém a světovém umění. Prověření znalostí v dané problematice a obrazovém materiálu prezentovaném při přednáškách. 

Odevzdání ročníkové práce v rozsahu sedmi normo stran + obrazová dokumentace, formát práce v pdf, seznam použité literatury, samostatná a rešeršní  práce. 

Rozpis témat výuky po uzavření školy v důsledku pandemie.

16. 3.  České umění 90. let 20. století

23. 3. Politické umění

30. 3. Konceptuální a postkonceptuální umění

6. 4. Ženy v umění

20. 4 Jak na diplomku - online přednáška + možnost konzultace

27. 4 přednáška online Videoart, nová média, postinternet

Podklady pro samostudium a zadání zápočtu


Zde vypisovaná výuka navazuje na, a duplikuje, náš sdílený google disk, kde najdete všechny materiály ze ZS i LS:

https://drive.google.com/drive/folders/1Bp3K05oauEj8HYufoa4rRNYZ-tjdPBpi?usp=sharing


Úkoly pro splnění zápočtu zasílejte e-mailem (adela.machova@ujep.cz). Děkuji.

Podklady ke kurzu Autorské právo a praxe II. 

Kurz navazuje na poznatky o autorském právu, které studenti mají z minulého semestru, které rozšiřuje a doplňuje o praktické aspekty tvůrčí činnosti. 

Výuka je rozdělena do deseti tematických bloků. Každý tematický blok bude zakončen testem, který bude vycházet z předložených materiálů k tematu, a ve kterém si studenti mohou ověřit své znalosti k danému tématu.

Studentům jsou ke každému tématu také předloženy relevantní pasáže právních předpisů, a to pro orientaci, kde jsou dané otázky v zákonech upraveny.

 Kurz je zaměřen na rozbor situace v současném českém alternativním galerijním provozu. Zaměřuje se na různé přístupy a možnosti prezentace umění, na jejich záměry, koncepty, kontexty, motivaci a provozně produkční zázemí včetně možností a smyslu financování. Dále je zaměřen na vliv těchto institucí na společnost, komunitu, kulturní scénu a současné umění.

Ekonomická agenda a finanční management v neziskových kulturních organizacích


Zakončení: zápočet / odevzdaná esej na zadané téma